Fødsel

 

Hvis fødslen har fundet sted med en jordemoders deltagelse, sørger jordemoderen for at moderens bopælssogn får besked om fødslen.

En fødselsanmeldelse er kun nødvendig, hvis ingen jordemoder har medvirket ved fødslen. 

Fødselsanmeldelsen skal i så fald indsendes digitalt via www. borger.dk.

I fødselssager, hvor moderen er ugift eller har været fraskilt i mere end 10 måneder,
og forældrene ønsker fælles forældremyndighed 
indgives en "Omsorgs-og ansvarserklæring"  digitalt via www.borger.dk.
Husk at begge forældre skal underskrive digitalt med NemID!

"Omsorgs-og ansvarserklæringen" skal være modtaget hos moderens bopælssogn senest 28 dage efter fødslen. Overfaskrides fristen giver kordegnen Familieretshuset besked om at rejse en faderskabssag.

OBS! Er der rejst en faderskabssag inden fødslen i Familieretshuset, skal Familieretshusets afgørelse, som kommer i forældrenes eboks, printes og afleveres til kordegnen på kirkekontoret
inden 28 dage efter barnets fødsel.

Har du brug for at kontakte kirkekontoret henviser vi til:

Frederikssund sogns Kirkekontor
Kirkegade 7
3600 Frederikssund 

Kontorets åbningstider:
Mandag til fredag 10-13.
Kordegnene kan kontaktes på tlf. 47313025-1 i kontorets åbningstid, eller på mail: frederikssund.sogn@km.dk

OBS! Hvis én af forældrene ikke har dansk cpr.nr., ikke har NemID (og ikke kan få det via www. nemid.nu) eller man af en eller anden grund ikke er i stand til at anvende den digitale selvbetjening, bedes man rette henvendelse til Frederikssunds Sogns kirkekontor, der vil være behjælpelig med sagen.

I særlige tilfælde kan kordegnen bede om at se forældrenes fødsels - og navne/dåbsattester, opholdstilladelser, vielsesattest (ved vielse i udlandet) eller lignende dokumenter, hvis det skønnes nødvendigt for sagens behandling.